dissabte, 20 de novembre de 2010

Recull setmanal d'INFORMACIONS

RESOLUCIÓ EDU/3669/2010, de 12 de novembre, per la qual es resol la convocatòria per a la concessió d'ajuts al professorat i al personal laboral dels centres educatius del Departament d'Educació que realitza tasques d'atenció a l'alumnat, i que ha participat en activitats educatives realitzades fora dels centres durant el curs escolar 2008-2009. https://www.gencat.cat/diari/5759/10312147.htm
Novetats Concurs de Trasllats
Enllaç: http://www.sindicat.net/w/fullinf/full164.pdf

Comunicat dels sindicats educatius sobre la rectificació de la jornada intensiva al juny.
Enllaç: http://conc.ccoo.cat/ensenyament/arxius/comunicat_maragall_rectifica_nov_2011.pdf

Què proposen els partits sobre Educació?
El programa electoral de les sis formacions amb representació al Parlament.
Això promet!! La Malla.cat. 
Enllaç: http://www.lamalla.cat/politica/article?id=421342

CCOO plantejarà als grups del Parlament la pròrroga per tres anys del període d'implantació de la LOE
Enllaç: http://conc.ccoo.cat/ensenyament/arxius/comunica_prorroga_LOE_nov_2010.pdf

Segons  BOE núm.159 de data 1/07/2010, concretament pàg. 57640, s'ha modificat el procediment dels partes de confirmació de baixa:
DE CONFIRMACIÓN.― El parte de confirmación de la baja se expedirá, con carácter general, a los 15 días naturales contados a partir de la fecha de inicio del proceso patológico que motiva la situación de IT que figura en el parte médico inicial. En el caso de que tras la primera confirmación subsista la situación que haya motivado la baja inicial, se expedirán sucesivos partes de confirmación cada 15 días naturales contados desde la fecha del inmediatamente anterior hasta el momento en que se cumpla el plazo máximo de 730 días desde el inicio de la situación. Entre la expedición de dos partes sucesivos no se superará en ningún caso el plazo de treinta días naturales. Estos partes tendrán el mismo destino y contenido que el parte médico inicial de baja. Si el parte de confirmación fuera expedido por el mismo facultativo responsable del parte inicial o de la última prórroga y no hubiera cambiado el diagnóstico, no será necesario transcribir de nuevo los datos médicos, tanto literales como codificados del apartado 2 del modelo de parte. En tales supuestos, se marcará la casilla «sin variaciones»."
Les baixes inicials amb data 1/07/2010 o posteriors han de ser cada 15 dies i aquelles que comencin el 4t mes també han de ser cada 15 dies. Exemple baixa inicial dia 12/11 el parte de confirmació 1 serà dia 26/11 i així successivament fins l'alta encara que entri en 4t mes.
Aquest canvi, no afecta a les recaigudes on les baixes inicials són anteriors a l'1 de juliol, aquestes recaigudes han de seguir amb el procediment anterior, és a dir, quan comencen 4t mes ha d'haver un parte de continuïtat i posteriorment un parte mensual que serà emès del 21 al 30 o 31, si s'escau, de cada mes fins l'alta mèdica. 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada